KAMUYA Temizlik Görevlisi ARANIYOR

Genel Hususlar ve Özel Şartlar
 
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde https://esube.iskur.gov.trinternet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU
Üniversitemizin birimlerinde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları
kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında temizlik personeli olarak
çalıştırılmak üzere İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6),
(7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.
2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 39 yaşını doldurmamış olmak.
3- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
4- Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması.
5- İlan edilen işgücü talebinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip
olmak.(Bakınız özel şartlar.)
6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
7- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
8) Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi
bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
9) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17.
maddesinde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum tarafından gönderilen
listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma
hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav
yapılır.” hükmü uyarınca yapılacak sözlü sınavdan başarılı olmak.
10) Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre
içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin
yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.
11) Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Ek-1
12) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5
inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
ÖZEL ŞARTLARI
Temizlik Personeli (15 kişi)
1) En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak. (Öğrencilikle ilişiği olmamak.)
2) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
3) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
4) 18 yaşını tamamlamış ve 39 yaşını doldurmamış olmak.
BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ
Talep şartlarını taşıyan adaylar, 19 MART 2020 – 23 MART 2020 tarihleri arasında İŞKUR il
müdürlüklerinden/ hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.
KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların isim listesi 26 MART 2020 tarihinde üniversitemizin web sayfasında (www.boun.edu.tr) yayınlanacaktır. Kura çekimi 03 Nisan 2020 tarihinde saat 13.30.’da Garanti Kültür Merkezi Ayhan Şahenk Salonu’nda Noter huzurunda gerçekleşecektir. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının Dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir. Belirlenen adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (www.boun.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sınav gün, saat ve yeri Üniversitemiz web sayfasında (www.boun.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ
Belge teslim tarihi kura sonuçları açıklandıktan sonra Üniversitemizin web sayfasında (www.boun.edu.tr)
yayınlanacaktır. Kura sonucu belirlenen adayların aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; hazırlaması gereken tüm belgeleri (eğitim durumu, öncelik durumu vb.) Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup, yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilecektir.
KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN
BELGELER
1) Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi.
2) 3 Adet Vesikalık fotoğraf.
3) Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sistemi üzerinden evrak teslim tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)
4) SGK’dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadığını gösterir belge.
5) Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir.)
6) Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi (ilkokul, ortaokul, lise)
7) Hastanelerden alınacak Heyet Raporu (Doktorlardan bir tanesi mutlaka psikiyatri bölümünden olmalı.)
SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
1. Sözlü sınav sonucunda, açık işçi sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenir. İşe başlamayanlar, deneme süresi içerisinde işten ayrılanlar ve gerekli şartları taşımadığı bu süre içerisinde tespit edilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.
2. Asil ve yedek üyeler Üniversitemizin web sayfasında (www.boun.edu.tr) ilan edilecektir.
İlanen Duyurulur.
 
Meslek Bilgileri
MeslekDeneyimTemizlik Görevlisi 
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
ÖğrenimEn Az Öğrenim Seviyesi:İlköğretimEn Fazla Öğrenim Seviyesi:Ortaöğretim (Lise ve Dengi)CinsiyetYaşErkek18- -39 (23.03.2002 – 19.03.1981 tarihleri arasında doğan kişiler)Kadın18- -39 (23.03.2002 – 19.03.1981 tarihleri arasında doğan kişiler)

Kura Bilgileri
Kura Yeri:Garanti Kültür Merkezi Ayhan Şahenk Salonu?nda
Kura Tarihi:03.04.2020
Kura Saat Dilimi:13:00 – 14:00
   
Çalışma Adresi Bilgisi
Çalışma Adresi:CEVDET PAŞA CD. NO:128
34342 BEŞİKTAŞ
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkamet İlçeleri:ÜMRANİYE ,  KAĞITHANE ,  ÜSKÜDAR ,  ŞİŞLİ ,  SARIYER ,  BEYKOZ ,  BEŞİKTAŞ
İrtibat Bilgileri:İsim:Ünvan:Telefon:E-posta:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir